Jacobs intervju med P4 Sörmland

Jacob Högfeldt deltog den 11 maj kl. 11.00 i P4 Radio Sörmlands valdebatt mellan Moderaterna och Vänsterpartiet.

Den kommunala högstadieskolan i Strängnäs har bland den lägsta andelen behöriga lärare i Sörmland. Vad vill ditt parti göra för att öka lärarbehörigheten?

Fortsätta stärka lärarnas status. Ge skolan långsiktiga förutsättningar genom att vi har ordning o reda i den kommunala ekonomin. Erbjuda befintliga och nya lärare ett attraktivt ”Strängnäspaket”. Det ska bl innehålla: konkurrenskraftiga löner, tydligt och inspirerande ledarskap, bra och nära arbetsmiljö, möjlighet till kompetensutveckling mm. Samt skapa möjlighet att utbilda sig till grundskolelärare i Strängnäs i regi av Åbo Akademi. Dessa åtgärder tillsammans kommer att öka lärarbehörigheten.——
Fråga 2: Även gymnasiebehörigheten i Strängnäs kommunala skolor är bland den lägsta i Sörmland – förra läsåret var knappt en av tre elever inte gymnasiebehörig. Vad vill ditt parti göra åt det?Mitt svar:En av de grundläggande förutsättningarna för förbättrade kunskapsresultat är mötet mellan elev och lärare. Vi behöver därför fortsätta att stärka lärarnas status. Ge skolan långsiktiga förutsättningar genom att vi har ordning o reda i den kommunala ekonomin. Erbjuda befintliga och nya lärare ett attraktivt ”Strängnäspaket”. Det ska bl innehålla: konkurrenskraftiga löner, tydligt och inspirerande ledarskap, bra och nära arbetsmiljö, möjlighet till kompetensutveckling mm. Samt skapa möjlighet att utbilda sig till grundskolelärare i Strängnäs i regi av Åbo Akademi. Dessa åtgärder tillsammans kommer att öka lärarbehörigheten.Vi ska genom flera olika insatser öka elevernas närvaro i skolan, man ska som elev vara i skolan. Vi vill undersöka möjligheterna att öka antalet lärarledda timmar i skolan för eleverna, mer tid i skolbänken helt enkelt. Fortsätta använda den digitala tekniken för att tidigt och återkommande analysera elevernas läsförmåga. Vi vill ytterligare stärka vårt samarbete i Bildningsakademin Strängnäs för att gemensamt med friskolorna ta ansvar för alla elevers möjlighet till bildning genom höjda kunskapsresultat och ökad likvärdighet i skolan i Strängnäs kommun.

Många i Strängnäs, invånare som politiker, anser att tryggheten är en av de viktigaste valfrågorna. Vad vill ditt parti göra för att öka tryggheten i Strängnäs?

Förebyggande trygghetsarbete genom att tidigt fånga och stötta barn och familjer som är påväg att hamna fel. Höja kunskapsresultaten i skolan bla genom att sätta in flera olika insatser för att alla elever ska vara närvarande i skolan. Fortsätta med ett aktivt arbete med att förbättra företagsklimatet så vi får ännu fler i arbete. 4 av 5 arbeten skapas i små företag och vi har väldigt många sådana företag, vi ska ha ett företagsklimat i toppklass. För att stävja otrygghet och brottslighet ska vi se till så att det är snyggt och prydligt på gator och torg, bra belysning och kameraövervakning på särskilt utsatta platser. Genom ett flertal olika insatser ska vi möta ungdomar där de befinner sig och arbeta aktivt med att stävja narkotikaanvändning. Vi ska ha fler ordningsvakter och arbeta för att den lokala polisen är synlig på gator och torg. Vi ska även samarbeta med omkringliggande kommuner i det trygghetsskapande arbetet.


Kameraövervakning är ett bland flera förslag för att öka tryggheten – hur ser ditt parti på kameraövervakning?

Vi arbetar för en ökad kameraövervakning.


Här kan du lista två andra lokala valfrågor som ditt parti tycker är extra viktiga och motivera varför ni vill driva just dem:


Hållbarhetsfrågan kopplat till tillgänglighet : Vi vill möjliggöra ett aktivt och hållbart liv i Strängnäs kommun, tågen ska gå, laddinfrastruktur ska möjliggöras och byggas ut och tillgängligheten och möjligheten att leva ett hälsosamt liv ska stärkas ytterligare.


Ett robust samhälle : Vi vill stärka Strängnäs kommuns förmåga att vara en plats som man som invånare känner sig trygg på i en allt mer osäker omvärld, det innebär öka självförsörjningsgraden av livsmedel, säkra vatten och energi mm.