Vår politik

Nedan finner du vårt handlingsprogram i textform.

Har du frågor om vår nationella politik? https://moderaterna.se

Lokalt Handlingsprogram 2022-2026

Moderaterna Strängnäs kommun 12 juni 2022

Vision

I brett engagemang med dig vill vi moderater leda oss in i framtiden.

Strängnäs kommun ska bli en av Sveriges mest välskötta kommuner. Med verksamhetskvalitet, stark ekonomi och gynnsamma möjligheter ska vi lägga grund för ett bra liv för alla invånare. 

Trygghet är den viktigaste rättighet du har som kommuninvånare. Den rätten – och friheten – ska vara en självklarhet i vår kommun. Vi ska vara en riktigt usel plats för brottslig verksamhet! 

Strängnäs kommun ska långsiktigt vara en av de mest inspirerande platserna för bildning med förskola och grundskola i toppklass. Vi ska vara ett ställe där hela samhället vibrerar av bildningslust.

Strängnäs kommun ska vara en plats där man åldras i hoppfullhet. Ingen ska lämnas osedd eller behöva kompromissa bort det bästa.

Strängnäs kommun ska vara klimatpositivt år 2041. Tillsammans ska vi dra nytta av stadig utveckling i vår strävan att skapa ett hållbart samhälle för framtida generationer.  

I Strängnäs kommun jobbar vi envetet för en balanserad tillväxt som stärker oss alla. Varje invånare ska möta ett ökat serviceutbud samt tillgång till idrott och folkhälsa. En bra livsstil helt enkelt.

Moderaterna är det sanna samlingspartiet. Vi samarbetar prestigelöst med andra partier som vill se en utveckling i linje med de visioner vi ger uttryck för.

1. Trygghet i vardagen!

Din trygghet är en av de viktigaste rättigheterna du har som kommuninvånare och den måste vi kämpa för varje dag. Man ska känna sig trygg i skolan, på resecentrum, på torget, i elljusspåret, ja var man än befinner sig i vår kommun. 

Vi Moderater kommer, om vi får ditt förtroende, göra allt vi kan för att under de kommande fyra åren genomföra följande:

 • Narkotikaproblematiken är ett växande samhällsproblem, inte minst bland unga. Polisen bedömer att nära hälften av våra elever i årskurs 9 vet hur de kan få tag på narkotika. → Moderaterna i Strängnäs kommun vill därför fördjupa samarbetet mellan våra skolor, fritidsgårdar, socialtjänst och polis. Vi vill också genomföra riktade utbildningsinsatser för personal i dessa verksamheter och till våra unga och dess vårdnadshavare för att öka medvetenheten om narkotikans konsekvenser.

 • Den upplevda känslan av otrygghet har ökat. En ökad närvaro av uniformerad personal är brottsförebyggande och skapar trygghet → Moderaterna vill därför att det finns fler poliser och utöver det kommer vi om så krävs anställa fler ordningsvakter – allt för din trygghet!

 • Det är viktigt att vi känner oss trygga, vart vi än befinner oss. Det är också viktigt att polisen får bästa möjliga förutsättningar att utreda brott när dom väl begås. → Därför vill moderaterna montera fler trygghetskameror på centrala och brottsutsatta platser i kommunen.

 • Brottsbenägenheten bland unga sjunker på kvällar och helger när vuxna förebilder är ute och möter ungdomarna i deras naturliga miljöer. → Moderaterna ser engagemanget och vill fortsätta uppmuntra initiativ som gör att unga och vuxna gör saker tillsammans.

 • Det finns flera platser i kommunen där invånarna känner en otrygghet när de vistas där.→ Moderaterna vill fortsätta med trygghetsvandringarna där otrygga platser identifieras och planera för lämpliga trygghetsåtgärder. Vi vill också att det ska bli lättare för invånarna att anmäla otrygga platser till kommunen.

 •  Ett gott samarbete mellan samhällets olika aktörer inom skola, socialtjänst, polis, ordningsvakter och föreningslivet skapar grunden till att få en förståelse för, och en möjlighet till att agera på missförhållanden och ungdomskriminalitet. → Moderaterna vill fortsätta utveckla samarbetet mellan dessa aktörer så att dom kan bli ännu bättre än vad de är idag.

 •  Fler belysta platser ökar tryggheten. → Moderaterna vill veta vilka platser du tycker ska få mer belysning så att åtgärder kan vidtas och din trygghet ökar. 

 • Det är viktigt att möta ungdomarna där de befinner sig. → Moderaterna vill göra det genom att stärka de redan etablerade funktionerna som kommunen har, texskolsociala stödteam, beroendecentrum ung, feriepraktik, ungdomsvägledare, SSPF (skola-socialtjänst-polis-fritid). 

 • En närvaro av bus och klotter på våra resecentrum bidrar för många till en känsla av otrygghet. → Moderaterna vill bland annat förebygga detta genom en ökad närvaro av uniformerad personal och etablerade stödteam samt fler trygghetskameror. Vi vill också bjuda in flera verksamhetsutövare att etablera sin verksamhet i anslutning till dessa platser.

 • Förutom att det är störande och fult med nedskräpning och klotter så skapar det även för många en känsla av otrygghet. → Moderaterna har nolltolerans mot denna typ av skadegörelse. Bland annat vill vi se flera papperskorgar, lokala återvinningscentraler och att klotter ska saneras inom 24 tim.

 • Föreningslivet i Strängnäs kommun är starkt. Förutom att det är kul och nyttigt att engagera sig i föreningslivet förebygger det också att vissa ungdomar hamnar snett i livet. → Moderaterna vill utveckla föreningsbidragen ytterligare och därmed ge föreningarna möjlighet att bredda sin verksamhet.

 • Kriminaliteten ser inga kommungränser. → Moderaterna kommer att stärka det gränsöverskridandet och brottsförebyggande arbetet med våra grannkommuner.

2En skola för kunskap!

Kunskap är nyckeln till ett bra liv! Skolan och förskolan är det enskilt största åtagandet vi har som kommun och här måste vi öka våra insatser. Oberoende av om du väljer en kommunal skola eller en friskola så ska du som elev och förälder veta att Moderaterna kommer fortsätta arbeta för att alla elever ska få det stöd och den hjälp de behöver och vi ska ha en förskola, grundskola och ett gymnasium i toppklass. Strängnäs är en växande kommun och fler och fler barnfamiljer flyttar hit och vi måste bli ännu duktigare på att bygga nya skolor och förskolor i takt med behoven.

Vi Moderater kommer, om vi får ditt förtroende, göra allt vi kan för att under de kommande fyra åren genomföra följande:

 • Du ska som förälder i Strängnäs kommun känna dig trygg med att få en plats på förskolan eller i grundskolan för ditt barn i närheten av ditt boende. → Moderaterna kommer genom att ha stärkt kommunens ekonomi kunna bygga förskolor och skolor efter behov bland annat i Läggesta Park och i centrala Strängnäs.

 •  Skolan i Strängnäs kommun har många huvudmän, kommunala och friskolor har historiskt inte samarbetat, nu gör vi det genom det vi kallar för BAS (Bildnings Akademin Strängnäs). → Moderaterna kommer fortsätta utveckla samarbetet mellan skolorna med portalparagrafen ” högre resultat och ökad likvärdighet” genom exempelvis det gemensamma rektorsrådet och ämnesråden i svenska och matematik.

 • Dagens skolvalssystem i Strängnäs är inte tillgängligt för alla. För vissa skolor måste du ställa ditt barn i kö redan från födseln. → Moderaterna värnar det fria skolvalet, vi vill därför tillsammans med friskolorna i Strängnäs kommun utreda möjligheten för fler att önska en specifik skola på ett enklare sätt där även möjligheten till skolskjuts är en del av valet.

 • Barn och unga rör sig generellt alldeles för lite, det är dåligt för både hjärta och hjärna. → Moderaterna vill därför utveckla särskilda rörelsesatsningar på alla skolor i Strängnäs kommun. Satsningarna ska bland annat innehålla ökad rastaktivitet.

 • En mätt och glad elev har bättre förutsättningar för att ta till sig kunskap i skolan. → Moderaterna vill att skolorna ska erbjuda möjligheten till frukost för alla i skolan och att lunchmåltiden ska vara en del i den lärarledda skoldagen under hela grundskoletiden.

 • Strängnäs kommun är en plats med många entreprenörer och småföretagare, 4 av 5 arbetstillfällen skapas i småföretagen. → Moderaterna vill att UF (Ung Företagsamhet) ska tillgängliggöras för alla elever på gymnasiet och i de högre grundskoleklasserna så att alla elever som lämnar gymnasiet i Strängnäs kommun ska haft möjlighet att prova på att driva eget företag. 

 • Vi vet att det finns elever som inte vill gå till skolan för att de känner otrygga! → Moderaterna vill därför säkerställa att det råder nolltolerans mot mobbning i skolan, vilket innebär att alla i skolan tar ansvar för att agera mot mobbning och att uppföljningen stärks så att nolltolerans säkerställs.

 • Skolan ska vara en trygg arbetsplats. → Moderaterna vill stärka lärares rättigheter och stöd när de blir utsatta för hot och trakasserier.

 • Skolan ska vara en trygg plats för elever och lärare. → Moderaterna vill stärka säkerheten för elever och lärare i våra skolor genom att vi blir duktiga på att identifiera tidiga varningstecken samt att öva på hur vi hanterar hotfulla situationer.

 •  Knäcker man inte läskoden blir skolan svår och otrygg. → Moderaterna vill därför fortsätta stärka våra lärares möjligheter att lyckas i klassrummet, utveckla nivåtestning av läsförståelsen samt förstärka skolbiblioteken.

 • Goda kunskaper i matematik ökar möjligheterna att klara skolan. → Moderaterna vill därför förstärka skolornas verktyg för att öka matematikkunskaperna i tidiga åldrar.

 • Många barn har bristande stöd från föräldrar med sina läxor när de kommer hem. → Moderaterna vill därför möjliggöra läxhjälp efter skolan på exempelvis fritids med stöd av exempelvis Frivilligcentralens medlemmar.

 • Fler timmar i skolan skapar fler möten mellan lärare och elev. → Moderaterna vill ge eleverna fler timmar tillsammans med sin lärare, genom att utöka den lärarledda tiden med en timme per dag. Fokus skall vara på svenska och matematik.

 • Att behärska det svenska språket är en avgörande faktor för att komma in i det svenska samhället. → Moderaterna vill därför se fortsatt fokusering på språkutvecklande pedagogiska metoder i förskolan för de barn som inte kan tillräcklig svenska. Alla förskolor ska vara språkförskolor.

 •  Att komma direkt in i skolan som nyanländ är mycket svårt, både för elev och skola. → Moderaterna vill därför ge nyanlända elever en bättre start genom att satsa på förberedelseklasser vid ett centralt Språkcentrum där vi samlar expertis för bästa möjliga start i den svenska skolan.

 •  Att ha ett arbete som gör att man klarar sig själv och kan bidra till det gemensamma är frihet. Våra lokala företag söker personal men matchningen måste bli bättre. → Moderaterna vill tillsammans med det lokala näringslivet bredda den kommunala vuxenutbildningens utbud av utbildningar för att skapa en bättre matchning som leder till jobb.

 • Full närvaro i skolan är den viktigaste förutsättningen för godkända betyg och behörighet till fortsatta studier. → Moderaterna kommer att lägga all kraft på att stötta elever, lärare och vårdnadshavare i strävan efter högsta möjliga skolnärvaro för samtliga elever bla genom att utveckla de skolsociala teamen där hela familjen inkluderas i elevens skolgång.

 • Fler och fler elever i våra skolor är i behov av särskilt stöd för att klara skolan. → Moderaterna vill att den enskilda elevens behov ska prioriteras i större utsträckning. Utredningar ska gå snabbare och lärarens förmåga att hantera elever i behov av särskilt stöd ska stärkas. Den enskilda rektorns och skolans bedömning av behovet ska ges större vikt för att snabbt få till åtgärder.

 • Man ska inte behöva ha hörselskydd på lektionen för att några elever stör. → Moderaterna vill därför skapa förutsättningar för ökad studiero genom att ge lärarna fler verktyg att hantera stökiga elever.

 •  Det är väl känt att tidiga insatser har stor effekt på elevernas kunskapsutveckling. → Moderaterna vill därför öka resurserna till individuellt stöd och minska det allmänna socioekonomiska stödet till skolorna. Det är den enskilda eleven som ska vara i fokus och inte skolan som kollektiv.

 • Förskolan lägger grunden för den fortsatta skolgången. → Moderaterna vill därför att de små barnen ska vara i mindre grupper de första åren i förskolan. Det skapar trygghet och ger förskole pedagogerna möjlighet att låta varje barn utvecklas på bästa sätt.

 • Utbildning spelar roll! → Moderaterna vill ha fler legitimerade lärare i våra skolor och fler förskollärare i våra förskolor.

 • Låg personalomsättning och hög frisknärvaro hos både personal och barn skapar en trygg förskola. → Moderaterna vill därför fortsätta skapa stimulerande förskolor genom att skapa effektivare enheter med god arbetsmiljö där tydligt ledarskap och möjligheter till kompetensutveckling minskar sjukfrånvaron på förskolan.

 • Vi har inga dagis längre, det är förskola med duktiga pedagoger och en tydlig läroplan. → Moderaterna vill därför möjliggöra en ökning från dagens 20 timmar till 25 timmars vistelsetid för äldre syskon vid föräldraledighet med småsyskon.

 • Ditt barns möjligheter att nå kunskapsresultaten beror på ledarskapet på skolan och i klassrummet. → Moderaterna vill stärka vår kommuns möjligheter att rekrytera de bästa rektorerna och lärarna genom att erbjuda en god arbetsmiljö, goda arbetsvillkor, möjlighet till kompetensutveckling och interna karriärvägar, vi vill tydliggöra ett ”Strängnäspaket”.

 • Kunskap blir föråldrad och måste bibehållas och fyllas på, fram till idag har ca 100 lärare i Strängnäs kommun genomfört den fortbildning som vi kallar LÄS (Lärarfortbildning genom Ämnesmässig Samverkan). → Moderaterna vill fortsätta stärka lärarna, i ämneskunskap och förmåga att förmedla kunskap, genom kollegialt lärande över huvudmannagränserna.

 • Det är redan idag svårt att rekrytera duktiga lärare och det kommer bli ännu svårare i framtiden. → Moderaterna vill att vi ska göra allt vi kan för att få till en etablering av Finländska Åbo Akademis grundskollärarutbildning i Strängnäs.

 • Det är viktigt att alla är engagerade i sina barns skolgång. → Moderaterna vill skapa ett återkommande forum, en gång i månaden, för alla föräldrar, där olika föreläsare pratar om aktuella ämnen och där föräldrar får möjlighet att ställa frågor och tycka till.

 • Det måste det vara ordning och reda i klassrummen och på skolgårdarna. → Moderaterna vill införa en skolakut; en särskild skolenhet där en elev kan placeras tillfälligt för att få extra stöd av kurator, specialpedagog och andra funktioner – parallellt med ordinarie undervisning.

3. Här vill jag bo!

Vår kommun är en tillväxtkommun och många nya invånare har under de senaste åren flyttat till Strängnäs och vi vet att det även framöver finnas ett stort intresse för att flytta till vår kommun. Strängnäs är en attraktiv kommun och vi jobbar för en balanserad tillväxt om ca 1,5 % per år. En tillväxt som stärker vår plats och ger dig som invånare ett ökat serviceutbud, bra skola, trygg äldreomsorg samt tillgång till idrott och folkhälsa. En bra livsstil helt enkelt!

Vi Moderater kommer, om vi får ditt förtroende, göra allt vi kan för att under de kommande fyra åren genomföra följande:

 • För att nå vårt mål om klimatneutralitet 2040 är det viktigt att vi bygger med hållbara material. → Därför vill Moderaterna prioritera byggherrar som skapar helt klimatneutrala byggnader såväl bostäder som verksamhetsfastigheter.

 • Ensamhet är ett problem bland äldre. → Moderaterna vill att det byggs nya trygghetsbostäder och andra attraktiva bostäder för seniorer.

 • Din plånbok och vår gemensamma miljö mår bra av att vi delar. → Moderaterna vill därför premiera byggherrar som skapar möjlighet att dela på lokaler, verktyg, fordon mm. så kallad delningsekonomi och hållbara lösningar.

 • En stad mår bra av inbjudande och levande miljöer. → Moderaterna vill därför att Visholmen ska utvecklas till vår nya stadspark.

 • Det är många som vill bygga sitt eget hem i Strängnäs kommun. → Moderaterna vill därför öka antalet detaljplaner som erbjuder byggnation av villor och småhus. 

 • Strängnäs kommun ska ha en levande landsbygd. → Moderaterna vill därför skapa förutsättningar för att bygga hus och driva verksamhet på landsbygden.

 • Ett levande centrum är bra för alla. → Moderaterna vill därför skapa förutsättningar till en mer levande och flexibel gatumiljö i våra centrumstråk i alla kommundelar.

 • Folkhälsan i Sörmland och Strängnäs kommun behöver bli bättre. → Moderaterna vill därför profilera kommunen inom folkhälsa. Bland annat genom att bygga fler lekplatser, stötta tillkomsten av kallbadhus, uppmuntra till lokala initiativ och fortsätta utveckla våra idrottscenter och tillgången till spontanidrott. 

 • Det ska kännas som att komma hem när man har varit borta. → Moderaterna vill därför att vi ska ha snygga och välkomnande infarter till våra kommundelar.

 • Kommunen växer så det knakar. I takt med att kommunen växer så måste vi planera för utökad service. → Moderaterna vill bland annat se fler förskolor i kommunen, i samråd med regionen få fler vårdcentraler och uppmuntra till etablering av en livsmedelsbutik på Tosterön.

 • Internet är en viktig del av dagens infrastruktur. → Moderaterna tycker att det är en självklarhet att alla ska ha tillgång till ett stabilt bredband. Vi vill därför bland annat göra ytterligare investeringar i samhällsmaster och stamfiber för att nå målet om stabilt bredband till alla!

 • Det är många i vår kommun som pendlar till sitt arbete och sin skola. Därför är det viktigt att våra bussar och tåg kommer och går i tid. → Moderaterna kommer ta alla tillfällen att pressa på för att förbättra punktligheten. Vi vill i samråd med regionen förhandla om vettig turtäthet, flexibla biljettsystem samt en tidtabell för tåg och bussar som man kan lita på. 

 • Det är många som dagligen använder Läggesta resecentrum. Och det kommer att bli ännu fler i takt med att områdena runt läggesta byggs ut. → Moderaterna vill upprusta Läggesta resecentrum för att ge våra resande bättre service och för att möta framtidens krav på ett modernt resecentrum. 

 • Ingen tycker om att köra på ojämna vägar eller cykla på en cykelbana med gropar i. → Moderaterna vill därför höja kvalitén på vårt vägnät genom byte av asfaltbeläggning på flera vägar och gator, den nya asfalten ska vara miljöklassad.

 • Strängnäs behöver vara tillgängligt från alla håll, även från norra sidan av Mälaren. → Moderaterna vill därför snarast se ett beslut hos Trafikverket om en utbyggnad av väg 55 genom vår kommun. Väg 55 är den ”riktiga förbifart Stockholm”.

4. Leva livet som senior

Att bo och leva i vår kommun ska kännetecknas av hög livskvalitet när man blir äldre. I vår kommun ska det finnas tillgång på bostäder som passar just dig och där du befinner dig i livet. Vi ska ha en god tillgång på vård och omsorg av hög kvalitet. Vår hemtjänst ska vara i topp och detta oberoende av om den är kommunal eller privat! Kraven på den framtida hemtjänsten skall tas fram tillsammans med personal, kunder och intresseorganisationer. Fokus kommer att ligga på hög kvalitet och kundnöjdhet.

Vi Moderater kommer, om vi får ditt förtroende, göra allt vi kan för att under de kommande fyra åren genomföra följande:

 • Andelen äldre ökar i Sverige, så också i Strängnäs. → Moderaterna vill därför fortsätta att utveckla och premiera byggandet av nya trygghetsbostäder och skapa attraktiva bostäder för våra seniorer. 

 • Många äldre är idag multisjuka när de behöver äldreomsorg vilket kräver hög kompetens bland personalen som tar hand om våra äldre. → Moderaterna vill därför fortsätta satsa på kompetenshöjande utbildning för alla anställda för att stärka kvalitén inom äldrevården.

 • Våra äldre ska kunna kommunicera med personalen på våra äldreboenden. → Moderaterna vill därför öka tryggheten hos de äldre genom att satsa på språkutbildning hos personalen. 

 • Anhöriga till våra äldre har rätt att få en trygg och enkel kontakt med vårdgivarna. → Moderaterna vill därför att det skall finnas en kontaktperson som kan ge hela bilden av omsorgen av den anhöriga.

 • Att få delta i musik, teater och konst i alla former förbättrar livskvaliteten och bidrar till en bättre psykisk och fysisk hälsa. → Moderaterna vill därför satsa extra på att de äldre och boende på särskilda boenden, ska få tillgång till mer kultur.

 • Man ska inte behöva köpa sina egna arbetskläder när man arbetar inom äldreomsorgen. → Moderaterna vill att våra medarbetare i välfärden ska ha rätt till ergonomiska och väderanpassade arbetsskor och arbetskläder.

 • Våra äldre får idag möta många nya ansikten vid kontakt med äldreomsorgen. → Moderaterna vill fortsätta utveckla en attraktiv arbetsplats för våra anställda och därmed skapa ett mindre beroende av vikarier.

 • Det är idag svårt att anställa sjuksköterskor och undersköterskor till äldreomsorgen. → Moderaterna vill fortsätta göra Strängnäs kommun till en attraktiv arbetsgivare genom satsningar på kompetensutveckling och attraktiva arbetsvillkor.

 • Det är långa köer till våra vårdcentraler. → Moderaterna vill genom samarbete med regionen, driva på utvecklingen av fler vårdcentraler i kommunen och skapa möjligheter till lokal rehabiliteringvård.

 • Mången äldre lever i ensamhet. → Moderaterna vill fortsätta stötta föreningslivet och därmed skapa möjlighet till ett aktivt liv för alla.

 • Det digitala utanförskapet är idag ett problem för många äldre. → Moderaterna vill genom aktiva insatser höja kunskapen om digitala verktyg så att våra äldre kan ta del av det nya digitala samhället.

5. Aktivt liv och folkhälsa

I Strängnäs kommun vill vi skapa mötesplatser mellan invånare, mellan olika åldrar, mellan nyinflyttade och tidigare invånare ja platser där vi kan träffas och må bra. Vår kommun ska vara en hållbar kommun och våra invånare såväl unga som äldre ska må bra och trivas och möjligheterna till en bra livsstil ska vara stora i hela vår kommun. Just därför är det viktigt med satsningar på folkhälsa för att alla ska få bästa förutsättningar till ett bra liv.

Vi Moderater kommer, om vi får ditt förtroende, göra allt vi kan för att under de kommande fyra åren genomföra följande:

 • Det är viktigt att ha tillgång till en aktiv livsstil där man bor. → Moderaterna vill att Larslunda idrottsplats är navet för idrotts- och folkhälsan i Strängnäs kommun och att vi fortsätter utveckla våra lokala idrottsplatser i Strängnäs, Mariefred, Stallarholmen och Åker. Samtliga idrottsplatser ska även ha lekplatser så att alla åldrar kan sysselsättas, folkhälsan ska stärkas för alla åldrar!

 • Breddidrotten mår bra av tillgången till förebilder. → Moderaterna vill därför att Larslunda ska ha en utbyggd idrottsarena med läktare för 1000 personer.

 • Ett brett utbud av idrottsaktiviteter tilltalar fler och gör att fler kommer att röra på sig. → Moderaterna vill därför att Larslunda ska innehålla en ny simhall inkl. rehab och övningsbassänger, utbyggda utomhusanläggningar och möjliggöra för externa aktörer att etablera sig där. Helt enkelt ett centrum för alla som vill idrotta, prova på aktiviteter, träffas, umgås – ja en mötesplats för alla åldrar och med skilda intressen!

 • Ensamhet och psykisk ohälsa är ett problem. → Moderaterna vill därför att våra mötesplatser ska bli fler, de ska finnas ute och inne, enkla och mer avancerade men alltid med syfte att få folk att mötas och därmed minska ensamhet, psykisk ohälsa och stärka folkhälsan.

 • Det finns behov av en plats för ungdomarna i Strängnäs att mötas på. → Moderaterna vill därför skapa ett aktivitetshus där vi integrerar ett Kulturcentrum, idrottshallen för skolidrott, spontanidrott för alla åldrar och e-sport samt en ungdomsmottagning med generösa öppettider. 

 • Mariefred saknar en tillgänglig plats för hela Mariefred att samlas på. → Moderaterna vill därför utveckla Kungsladugården ihop med Statens Fastighetsverk till ett center för kultur, bibliotek, fritidsgård och mötesplats.

 • Man blir aldrig för gammal för att leka. → Moderaterna vill att Strängnäs kommun blir Mälardalens lekplats; genom lek kommer rörelse till gagn för invånare och besökare. Vi vill utveckla och skapa spännande lekplatser i alla kommundelar.

 • Alla har inte möjlighet att äga all idrottsutrustning. → Moderaterna vill fortsätta utveckla fritidsbanken så att fler invånare får tillgång till idrottsutrustning.

 • Att stimulera våra ungdomars kulturintresse är bra för kreativiteten och skapar nya färdigheter. → Moderaterna vill utveckla kulturskolans viktiga roll och ge barn och ungdomar möjlighet att pröva på olika instrument och kulturella aktiviteter.

 • Ett samhälle med ett stort kulturutbud får mer liv och rörelse. → Moderaterna vill därför öka våra kulturbidrag för att stötta ett stort och brett kulturutbud.

 • Att få delta i musik, teater och konst i alla former förbättrar livskvaliteten och bidrar till en bättre psykisk och fysiskt hälsa och ett längre liv. → Moderaterna vill satsa extra på att de äldre och boende på särskilda boenden, ska få tillgång till mer kultur.

6. Hållbart samhälle för framtida generationer!

Strängnäs kommun ska vara klimatpositivt år 2041. Vi fortsätter vår resa mot fossilfria transporter år 2030 och hållbarhet ska genomsyra all planering och alla beslut. Tillsammans ska vi dra nytta av stadig utveckling i vår strävan att skapa ett hållbart samhälle för framtida generationer.  

Vi Moderater kommer, om vi får ditt förtroende, göra allt vi kan för att under de kommande fyra åren genomföra följande:

 • Strängnäs kommun har ett tydligt mål om klimatneutralitet 2040. → Moderaterna vill därför att vi i våra detaljplaner och exploateringsavtal kraftfullt arbetar för vettiga och hållbara miljökrav med minsta möjliga utsläpp av koldioxid.

 • Årligen gör kommunen upphandlingar för mångmiljonbelopp. → Moderaterna vill därför fortsätta använda kraften i upphandlingsinstrumentet för att ställa tydliga krav inom områden som är viktiga för att vi ska nå vårt mål om klimatneutralitet 2040.

 • Som en del av klimatomställningen skaffar fler och fler Strängnäsbor elbil. I dagsläget finns för få laddplatser för elbilar i kommunen. → Moderaterna vill att det ska vara lätt att äga en elbil i Strängnäs kommun. Därför kommer vi driva på etablering av flera laddplatser runt om i kommunen. Det ska vara lätt att besöka Strängnäs med elbil.

 • I förra valet lovade Moderaterna i Strängnäs kommun att synliggöra hur kommunen mår ur ett klimat och miljöperspektiv. Under mandatperioden har vi bland annat tagit fram en koldioxidbudget. → Moderaterna vill fortsätta synliggöra hur kommunen mår för att skapa ännu mer delaktighet i klimat och miljöarbetet. 

 • Strängnäs kommun har lagt många miljoner de senaste åren på att bygga gång- och cykelvägar i våra centralorter, vi måste få fler att använda dem. → Moderaterna vill därför sy ihop strategiska sträckor så att man tex vågar släppa iväg sitt barn på cykeln till skolan eller idrottsplatsen.

 • Maten i våra skolor och på våra äldreboenden ska vara god, nyttig och klimatsmart. → Moderaterna vill fortsätta inspirera och utbilda kring klimatsmarta alternativ där vi självklart värnar om lokalt producerade varor.

 • Matsvinnet i kommunens skol-verksamheter är lågt men för stort i övriga verksamheter och i samhället i stort, vi måste tillsammans bli bättre. → Moderaterna vill ytterligare stärka kunskapen hos elever, medarbetare och invånare om hur vi tillsammans kan minska matsvinnet.

 • Elpriserna urholkar hushållens ekonomi och tillgången på el i Strängnäs kommun är begränsad. → Moderaterna vill därför utöka möjligheterna för hushåll och företag att få energirådgivning så att hushållen kan sänka sina kostnader och företagen kan fortsätta att växa.

 • Invånarna i Strängnäs får sitt vatten från Mälaren. Därför är det viktigt att vattnet håller högsta möjliga kvalitet. → Moderaterna kommer därför se till att vi fullföljer beslutet om uppgradering och modernisering av reningsverket i Strängnäs för att klara morgondagens krav på rening.

 • För bilförarnas och utsläppens skull måste vi minska lastbilstransporterna! →Moderaterna vill i samtal med Trafikverket öka andelen gods som transporteras med tåg och fartyg. Vi vill tillsammans med näringslivet skapa förutsättningar för godstransporter på tåg, påskynda ombyggnationen av Hjulstabron för att större fartyg ska kunna passera, och på så sätt flytta godstransporter från väg till järnväg och sjö.

 • Vi är fast beslutna att nå vårt mål om klimatneutralitet 2040. → Därför vill Moderaterna utreda möjligheterna för att effektivt ta hand om koldioxid.

 • Vi är fast beslutna att nå vårt mål om fossilfria transporter år 2030. → Därför vill Moderaterna utöver att vår kollektivtrafik på landsbygden körs på biogas, även möjliggöra för invånarna i Strängnäs att tanka biogas i bilen.

7. Helhet Långsiktighet Ansvar 

Vårt mål är att göra Strängnäs till en av Sveriges mest välskötta kommuner! Så skrev vi i vårt handlingsprogram för fyra år sedan. Efter fyra år har vi kommit långt i vår strävan och vi är övertygade om att med ett starkt politiskt ledarskap ska vi komma vidare mot målet att göra Strängnäs kommun till en av Sveriges mest välskötta! Strängnäs kommun är ett mycket starkt varumärke! Turism och besöksnäringen ska ges möjlighet att utvecklas vidare så att vi blir ett av de starkaste besöksmålen i Mälardalen. Vi vill värna och nyttja vårt fantastiska geografiska läge där vi ska utveckla begreppet ”Strängnäs, Stockholm och världen”.

Vi Moderater kommer, om vi får ditt förtroende, göra allt vi kan för att under de kommande fyra åren genomföra följande:

 • Företagsetableringar som kompletterar befintliga företag och etableringar som stärker vår attraktionskraft är bra för Strängnäs kommun. → Moderaterna kommer fortsätta stärka Strängnäs kommun som en attraktiv plats för företagande. Vi kommer jobba för att befintliga företag ska ha möjlighet att växa och att nya etableringar på ett positivt sätt, kompletterar och utvecklar vårt befintliga näringsliv. 

 • I Strängnäs kommun finns det nästan 4000 företag, 4 av 5 jobb skapas i mindre företag. → Moderaterna vill förenkla och minska regelkrånglet så att fler vågar starta och utveckla företag i Strängnäs kommun. Med fler i arbete får vi mer pengar att anställa lärare och omsorgspersonal i våra kärnverksamheter.

 • Ett bra företagsklimat skapar fler och mer välmående företag. → Moderaternas mål är att nå topp 10 i Svenskt Näringslivs ranking över kommuner med bäst företagsklimat. 

 • Ordning och reda i ekonomin är en grundläggande förutsättning. → Under tiden som Moderaterna varit det ledande partiet har vi tryggat den långsiktiga betalningsförmågan för kommunen. Med ett överskott på minst 2% har vi visat att vi klarar av det, det ansvaret ska vi ta även i framtiden.

 • Skatten ska vara så låg som möjligt.→ Moderaterna vill därför på sikt sänka skatten för invånarna i Strängnäs kommun. 

 • Det är inte alla kommuner som är platsen där Gustav Vasa valdes till kung för 500 år sedan! → Moderaterna vill verkligen ta detta tillfälle i akt och att vi använder “500-års resan” och år 2023 som en katalysator för besöksnäringen i vår kommun.

 • Det ska vara enkelt och smidigt för lokala företag att delta i kommunens upphandlingar.→ Moderaterna vill därför utveckla våra system för upphandling så att fler lokala företag kan delta i våra upphandlingar. Det gynnar både invånarna, företagen och kommunen.

 • Mälaren är en av vår kommuns viktigaste tillgångar. → Moderaterna vill därför utveckla vårt läge vid Mälaren ytterligare genom att ta fram fler hamnplatser för våra invånare men också våra båtturister. 

 • Närheten till lugn och natur lagom långt från Stockholm är något många invånare och besökare uppskattar. → Moderaterna vill genom satsningar på landsbygden i form av ex. utökade resurser till landsbyggdsprojekt och förtur i myndighetshantering för landsbygdsföretag främja möjligheterna till lokal naturturism.

 • Att matcha rätt personal med rätt arbetsgivare är inte helt lätt. → Moderaterna kommer därför att fortsätta utveckla en nära dialog med vårt näringsliv så att vi tillsammans kan utveckla vuxenutbildningen samt upphandla matchningstjänster för att finna lösningar på kompetensförsörjningen till våra företag.

 • Strängnäs saknar ett större hotell som skapar en destination för turister och möjliggör övernattningsmöjligheter för vårt näringsliv. → Moderaterna vill se ett nytt destinationshotell centralt placerat i Strängnäs vid Västerviken.

 • En framgångsrik kommun behöver kunna attrahera de bästa medarbetarna. → Moderaterna vill öka attraktionskraften för att jobba i vår kommun. Vi vill fortsätta utveckla organisationen, satsa på bra ledare och vara konkurrensmässiga i Stockholms arbetsmarknadsregion.

 • Arbetslösheten bland nyanlända är för hög. → Moderaterna vill stärka integrationen genom att få fler i arbete. Vi ska därför införa obligatorisk sysselsättning för dem som har arbetsförmåga och får ekonomiskt bistånd. Vi ska genom jobb förbättra möjligheterna att snabbt lära sig svenska, förstå det svenska samhället, våra svenska seder och bruk.  

 • Det är allmänt känt att friskvård för anställd personal minskar sjukfrånvaron och skapar en attraktiv arbetsplats. → Moderaterna vill höja friskvårdsbidraget till 3 000 kr eller erbjuda anställda i kommunen att genomföra en friskvårdstimme i veckan på arbetstid.

8. Ett robust samhälle

Ett förändrat omvärldsläge är ett faktum. Vi kan inte längre ta samhället för givet. Att skapa ett samhälle som kan stå på egna ben är en förutsättning för att vi ska kunna klara oss vid en större påfrestning. 

 • För att ett samhälle ska kunna fungera i kris behöver flera komponenter finnas på plats. Bland annat behöver vi säkra tillgången till livsmedel. Genom att handla upp mer lokalproducerade råvaror skapar vi förutsättningar till att dels gynna det lokala näringslivet, dels gynna kommunens långsiktiga hållbarhetsarbete men också säkra produktionen av livsmedel vid kris. → Moderaterna kommer därför verka för att öka andelen upphandlade lokala råvaror och därmed skapa bättre förutsättningar för våra lokala livsmedelsproducenter. Vi kommer också uppmuntra våra handlare att köpa in mer lokalproducerade råvaror.

 • För att skapa en hållbar besöksnäring och samtidigt skapa förutsättningar att bedriva verksamhet vid ett längre strömavbrott finns ny, innovativ och hållbar teknik.  → Moderaterna vill göra satsningar på att utveckla system för lagring av energi som i ett normalläge tex kan ladda elbilar, och i kris kunna driva kommunens mest kritiska verksamheter.

 • Årligen gör kommunen upphandlingar för mångmiljonbelopp. → Moderaterna vill därför fortsätta använda kraften i upphandlingsinstrumentet för att ställa tydliga krav inom områden som är viktiga för att vi ska säkra lokal matproduktion.

 • Tillgången till drivmedel är i framtiden inte helt självklar. → Moderaterna vill främja lokala företagsetableringar som producerar hållbara drivmedel som tex vätgas och biodiesel.

 • Att ha en förmåga att kunna producera elektricitet är inte bara klokt, utan även hållbart. → Moderaterna vill därför att fler solcellsanläggningar etableras i kommunen och att dessa har möjlighet att lagra energi med batteri- eller vätgaslösningar. 

 • För att det ska kunna växa, måste det finnas näring. → Moderaterna vill därför nyttja vårt lokala reningsverk och producera certifierad växtnäring som kan återföras till jordbruket. Sluta kretsloppet och i större utsträckning skapa ett cirkulärt samhälle.

 • Att kunna upprätthålla vitala samhällsfunktioner under påfrestande förhållanden är inte lätt om man inte är förberedd på det. → Moderaterna vill därför stärka vår totala krisförmåga så att kommunens invånare kan känna sig trygga, även när krisen är ett faktum.

 •  Idag finns det en stor hotbild mot samhället utifrån ett cybersäkerhetsperspektiv. → Moderaterna vill stärka kommunens förmåga att förebygga, förhindra och hantera cyberattacker som sker mot kommunens verksamhet.

 • Strängnäs var en gång i tiden en del av det svenska försvaret. → Moderaterna vill därför återigen etablera Strängnäs som en utbildningsplats för försvarsmakten.

Stort tack för att du har tagit dig tiden att läsa vårt handlingsprogram! Frågor? Kontakta vår gruppledare Magnus Stuart via magnus.stuart@moderaterna.se, eller Jacob Högfeldt via jacob.hogfeldt@strangnas.se

Inga sökresultat

{{ subject[0].name }}